Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek

Ogłoszenie o zbędnych skałdnikach majatku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.

1. Jednostki budżetowe zainteresowane otrzymaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w Załączniku nr 1 w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
b) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
c) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
d) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego,
e) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym,
f) telefon kontaktowy.

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2.

2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji
i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną zainteresowane otrzymaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w Załączniku nr 1 w formie darowizny, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
b) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
c) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
d) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego,
e) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym,
f) telefon kontaktowy.

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3

2.Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie lub przesłanie pocztą wniosków na adres: Centralne Biuro Antykorupcyjne ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa w terminie do:
15 grudnia 2017 r. do godz. 15:00.

 

3. Podsumowanie - zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie odbywa się w następujący sposób poprzez:

1. nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową;
2. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1;
 

 

Metadane

Data wytworzenia 20 października 2017, 00:00
Data publikacji 23.10.2017
Data modyfikacji 23.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Mysińska Biuro Logistyki
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Mysińska
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Mysińska
do góry