Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majatku ruchomego - kurtki

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego  Skarbu Państwa, (Dz. U z 2019 r, poz. 2004),  
Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie informuje, że posiada zbędne, zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Jednostki budżetowe, zainteresowane otrzymaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w Załączniku nr 1 w formie nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
b) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
c) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
d) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego,
e) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym,
f) telefon kontaktowy.

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 na stronie bip.cba.gov.pl w zakładce Formularze

Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,1078,1287,1680,1681 i 1818), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną zainteresowane otrzymaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 w formie darowizny, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
b) statut jednostki organizacyjnej,
c) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
d) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego,
e) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym,
f) telefon kontaktowy.

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 na stronie bip.cba.gov.pl w zakładce Formularze

Zainteresowane jednostki  proszone są o wysłanie wniosku na adres: Centralne Biuro Antykorupcyjne ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa lub na adres email: cba796@cba.gov.pl w terminie 10 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia tj. do dnia  24 września 2021 r. do godziny 12:00.

Osoba do kontaktów: Magdalena Mysińska, tel. 22 437 14 17, kom. 603-970-562.

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 15.09.2021
Data publikacji 15.09.2021
Data modyfikacji 15.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Mysińska BL
Osoba udostępniająca informację:
900719
Osoba modyfikująca informację:
900719
do góry