Nawigacja

Metody naboru do CBA

Służbę w CBA może pełnić osoba:

 1. posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 2. korzystająca z pełni praw publicznych;
 3. wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
 4. która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 6. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
 7. która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracowni­kiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Nabór do CBA odbywa się w formie "mieszanej", tzn. tradycyjnej polegającej na przyjmowaniu i rozpatrywaniu ofert kandydatów samodzielnie zgłaszających się do służby, aktywnej polegającej na bezpośrednim wyszukiwaniu potencjalnych kandydatów, oraz wewnętrznej weryfikacji polegającej na kierowaniu (przesuwaniu) zatrudnionych już wcześniej w CBA funkcjonariuszy na adekwatne stanowiska, zgodnie z ujawnionymi przez nich w trakcie służby umiejętnościami, predyspozycjami, etc. (np. ze stanowisk analitycznych na operacyjne, czy odwrotnie).


Nabór prowadzony jest w oparciu o następujące zasady:

 1. konkurencyjności ofert - nabór ma charakter konkursowy;
 2. celowości poszukiwań- rekrutacja kandydatów o kompetencjach i potencjale pożądanym dla kultury organizacyjnej firmy
 3. centralnej weryfikacji - ocena predyspozycji kandydata do służby w CBA dokonywana jest przez Komisję powoływaną przez Szefa CBA i odbywa się tylko w Centrali CBA.

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata obejmuje:

 1. złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
 2. sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;
 3. badania psychologiczne mające na celu określenie predyspozycji intelektualnych i osobowościowych;
 4. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;
  Na rozmowę kandydat stawia się z wypełnioną ankietą bezpieczeństwa, która przynosi w zaklejonej kopercie.
 5. postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 6. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w CBA.

W stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBA na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania poligraficznego.

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do funkcjonariuszy lub byłych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Straży Granicznej można ograniczyć do przeprowadzenia czynności określonych pkt 1 i 2.


Przy ostatecznej ocenie predyspozycji kandydata do służby w CBA bierze się pod uwagę w szczególności:

 1. opinie z badań psychologicznych i lekarskich;
 2. doświadczenie zawodowe;
 3. poziom i/lub kierunek jego wykształcenia;
 4. wiek kandydata;
 5. znajomość języków obcych;
 6. posiadanie dodatkowych kwalifikacji i/lub uprawnień.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty.

Biuro Kadr i Szkolenia CBA, działając z upoważnienia Szefa CBA, może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo postępowanie takie przerwać w każdym czasie bez podania przyczyn, w sytuacji niespełnienia przez kandydata wymogów określonych w ustawie a także w przypadku uznania kwalifikacji lub predyspozycji kandydata za niewystarczające do pełnienia służby w CBA.

Metadane

Data publikacji 11.09.2007
Data modyfikacji 19.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
CBA
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor serwisu
Osoba modyfikująca informację:
Redaktor BKiS
do góry